fbpx

Владимир Димитријевић у Новом Саду

После Београда и Чачка, Тржиште или храм, нову књигу Владимира Димитријевића представљамо и у Новом Саду: 6. април у 18 часова, Клуб „Зрно“.

Тржиште или храм: Становиште Владимира Вујића, докторска дисертација Владимира Димитријевића, јесте књига о личном секретару Арчибалда Рајса и једном од најпродуктивнијих српских стваралаца између два светска рата, који је био цензурисан од стране комуниста и емигрирао у Бразил.

Четвртак, 6. април у 18 часова у Клубу „Зрно“, Трг Марије Трандафил 11/I.

Говоре:

  • Дејан Перишић;
  • Владимир Димитријевић;
  • Павле Ботић;
  • Саша Гајић.

Из књиге:

Јед­на од кључ­них Вуји­ће­вих тема, на којој он не гра­ди само сво­ју фило­со­фи­ју, него и књи­жев­ну кри­ти­ку, јесте кри­за Запа­да и ради­кал­на кри­ти­ка евро­по­цен­три­зма. У погла­вљу томе посве­ће­ном, пред­ста­ви­ли смо раз­ли­чи­те моде­ле европ­ске мисли о кри­зи Евро­пе и њеног раци­о­на­ли­зма: кори­сти­ли смо се тео­риј­ско-есе­ји­стич­ким иска­зи­ма рефе­рент­них ауто­ра са Запа­да; њима се при­дру­жу­ју руски мисли­о­ци, чија је кључ­на тема, без обзи­ра да ли су „запад­ња­ци“ или „сло­ве­но­фи­ли“, Евро­па као „дра­го гро­бље“ (израз Досто­јев­ског), а пону­ђе­на је и срп­ска кри­ти­ка евро­по­цен­трич­ног погле­да на свет, дата у дели­ма Нико­ла­ја Вели­ми­ро­ви­ћа, Јусти­на Попо­ви­ћа, Дими­три­ја Нај­да­но­ви­ћа и Мом­чи­ла Наста­си­је­ви­ћа.

Владимир Димитријевић